Jourhemskontrakt

 

Namn Jourhem:____________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________________

Telefon:__________________________________________________________________

Kontaktperson:______________________________Telefon:______­­­­­­­­­__________________

 

 

1. Föreningen står för torrfoder, om inte annan överenskommelse skett, sand, låda, spade, klöspelare,

leksaker och avmaskningsmedel. Inga inköp får göras utan överenskommelse med kontaktperson.

Ev. utlägg utbetalas endast mot uppvisande av kvitto och överenskommelse med kontaktperson.

 

2. Jourhemmet ska i god tid ta kontakt med kontaktpersonen när mat, sand eller annat behövs.

Jourhemmet bestämmer med kontaktpersonen hur sakerna ska överlämnas. Vid överlämning ska

jourhemmet kvittera de saker som utlämnas. Kvitteringen sker på särskilt papper som

kontaktpersonen och katthemmet tillhandahåller.

 

3. Alla veterinärbesök och mediciner bekostas av föreningen. Inga besök till veterinär får göras utan

att först kontakta föreningen och i första hand kontaktpersonen. Om så önskas betalas

milersättning ut vid veterinärbesök.

 

4. När katten är kastrerad, id-märkt och vaccinerad ska datum och id-nummer rapporteras till

kontaktpersonen snarast. Registreringskortet ska INTE skickas in av veterinären, utan följa med

katten tills den placeras i permanent hem. Även eventuell medicinering (namn på medicin, hur

mycket, hur ofta, hur länge, vilken datum medicineringen började) ska också rapporteras till

kontaktpersonen snarast.

 

5. Jourhemmet ska anteckna viktiga saker som berör katten. T.ex. avmaskning (medel och datum).

    Till varje katt ska en speciell blankett, jourhemsanteckningar lämnas till jourhemmet.

 

6. När katten kommer till jourhemmet måste den friskförklaras innan den släpps ihop med

jourhemmets eventuella andra djur. Allt för att undvika eventuell smitta då föreningen inte

bekostar ev. behandling av jourhemmets egna djur.

 

7. Eventuell skada på inredning i jourhemmet bekostas inte av föreningen.

 

8. Kloklippning bör utföras regelbundet för att undvika skador på inredning. Kan inte jourhemmet

klippa klorna själv ska jourhemmet be om hjälp.

 

9. Katten får inte vistas ute så länge den är i jourhem.

 

10. Jourhemmet godkänner att föreningen lämnar ut jourhemmets telefonnummer till ev. intresserade

som vill besöka katten i jourhemmet.

 

11. Föreningen kan inte lova när katten kan komma in till katthemmet, men ska i största möjliga mån ta

hänsyn till jourhemmets önskemål.

 

  

 

____________________________                                                ___________________________­___

Namnunderskrift jourhem                                                            Namnunderskrift föreningen

 

Detta kontrakt har upprättats i två exemplar. Ett till jourhemmet och ett till föreningen.