Stadgar 

För Falkenbergs Djurskyddsförening, reviderade 2013-04-09

 

  

§ 1 Ändamål 

Denna förening: Falkenbergs Djurskyddsförening, Org.nr. 849000-0307, har till ändamål att främst inom Falkenbergs kommun verka för djurskydd och djurens välfärd.

Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden och som enbart arbetar med lagliga metoder.

  

§ 2 Uppgifter 

• att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande

 • att bilda opinion i djurskyddsfrågor

 • att sprida kunskap om djurs behov

 • att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas

 • att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften

 • att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter

  • att verka för att övergivna djur får nya hem

 

 

§ 3 Medlemskap 

Var och en som vill verka för föreningens syften, kan bli medlem i föreningen.

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften.

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift

 

Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

 

Medlem, som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut, kan av styrelsen uteslutas ur förening.

Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut.

 

Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av föreningens årsmöte.

 

Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse, anses ha lämnat föreningen och avförs från medlemsförteckningen.

  

§ 4 Föreningsstyrelsen 

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, policys samt föreningsmötets beslut.

Om föreningen har anställd personal beslutar och ansvarar styrelsen för anställningar och arbetsledning.

 

Endast betalande medlemmar eller hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

 

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter (inkl. ordföranden), samt två suppleanter. Årsmötet väljer  ordförande i styrelsen för två år.

 

Styrelsens övriga ledamöter väljs vid årsmötet för två eller ett år. Då tvååriga mandat-perioder används ska dessa löpa omlott. Avgår ledamot under mandattid inträder efter kallelse av ordföranden suppleant i dennes ställe. Styrelsen väljer inom sig övriga poster såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna kräver eller minst fyra gånger per år. Kallelse sker minst en vecka i förväg. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av valda ledamöter deltar i sammanträdet.

 

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan och budget. Styrelsen anställer personal samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

  

 

§ 5 Föreningsårsmöte 

Årsmöte hålls före april månads utgång.

 

Om årsmötet inte hållits i tid kan föreningens revisorer kalla till årsmöte för föreningen.

Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötet.

Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

  

På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

a. Årsmötets öppnande

 

b. Fastställande av föredragningslista

 

c. Fastställande av röstlängd samt om årsmötet är beslutsmässigt

 

d. Ställningstagande om årsmötet har kallats enligt stadgarna

 

e. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två rösträknare tillika protokolljusterare

 

f. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 

g. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse

 

h. Föredragning av revisionsberättelse

 

i. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

 

j. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 

k. Beslut om motioner och förslag

 

l. Beslut om ersättningar

 

m. Beslut om verksamhetsplan och budget

 

n. Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret

 

o. Beslut om antal ledamöter, minst 5, samt eventuella ersättare

 

p. Val av ordförande

 

q. Val av ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen

 

r. Val av två revisorer och minst en ersättare

 

s. Val av valberedning jämte eventuella ersättare samt sammankallande

 

t. Mötets avslutande

 

 

 § 6 Beslutsfattande 

Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande -och förslagsrätt. Rösträtt har varje medlem som fyllt 18 år. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

 

Omröstning sker öppet, utom då sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisorer och revisorsersättare äger styrelseledamot inte rösträtt.

 

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.

 

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om hon eller han är röstberättigad. Annars avgör lotten.

 

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring (se § 11)

 

 

§ 7 Extra föreningsårsmöte 

Extra årsmöte ska hållas då minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller föreningens revisor till

styrelsen skriftligt med angivande av ärende, begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra årsmöte.

 

Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett mötet.

 

 § 8 Ekonomisk förvaltning 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de

beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

 

Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledarmot eller på det sätt som styrelsen beslutar.

 

 

§ 9 Revision 

Föreningens räkenskaper jämte för revision erforderliga övriga handlingar såsom styrelseprotokoll skall för granskning överlämnas till föreningens revisorer före februari månads utgång året efter aktuellt bokföringsår. Senast en månad efter handlingarnas mottagande skall revisorerna återställa detsamma jämte skriftlig revisionsberättelse.

 

 

§ 10 Valberedning 

Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte lägga fram förslag till ledamöter och

eventuella ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersättare.

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem som är upptagen i föregående års medlemsförteckning

 

Valberedningen består av minst 2 personer.

 

 

§ 11 Stadgeändring 

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens styrelse, som jämte

eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.

 

Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst tvåtredjedelar (2/3) av de röstberättigade vid två på varandra följande föreningsårsmöten med minst en månads mellanrum varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte eller vid ett ordinarie föreningsårsmöte.

 

 

§ 12 Föreningens upplösning 

För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav minst ett är ordinarie föreningsårsmöte. Besluten ska vara antagna av minst trefjärdedelar (3/4) av de röstberättigade på varje möte.

 

Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar i första hand användas till förmån för djurskyddet i Falkenbergs kommun eller likartad verksamhet som bestäms i enlighet med beslut av möten.